Krásná Lípa

 

kategorie: přírodní památka

rozloha: 1,2 ha

rozloha ochranného pásma: ze zákona

předmět ochrany: ochrana populace koniklece otevřeného (Pulsatilla patens), jediná lokalita tohoto druhu v Krušných horách

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Krásná Lípa

katastrální území: Krásná Lípa

překryv s dalšími druhy ochrany: evropsky významná lokalita Bezručovo údolí

datum vyhlášení: 20.5. 1992

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 2008 - 2017

minimální nadmořská výška: 583

maximální nadmořská výška: 603

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Podkrušnohorská pánev

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin: koniklec otevřený (Pulsatilla patens) - kriticky ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) - silně ohrožený druh dle vyhlášky, zimostrázek alpský (Polygala x chamaebuxus) - ohrožený druh dle vyhlášky

prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) - ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny