Běšický chochol

kategorie: přírodní rezervace

rozloha: 30,65 ha

rozloha ochranného pásma: 15,67 ha

předmět ochrany: Stanoviště xerotermních stepních trávníků, lesostepních extenzivních pastvin a světlých doubrav (zahrnující biotopy uvedené v Příloze I. Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, Panonské šípákové doubravy), halofytní společenstva a druhy hrachor trávolistý, jitrocel přímořský brvitý, trýzel rozkladitý, krasec, lejnožrout, modrásek hnědoskvrnný, mravenec, ostruháček kapinicový, roháč obecný, saranče černotečná, skálovka brýlová, ještěrka zelená, strnad luční a jejich biotopy.

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Kadaň, Chomutov

obec: Březno, Kadaň

katastrální území: Březno u Chomutova, Tušimice

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita, ptačí oblast: nádrž vodního díla Nechranice

datum vyhlášení: 17.4. 2002 Okresním úřadem Chomutov, přehlášeno 23.11.2011 Krajským úřadem Ústeckého kraje 

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1.2012 - 31.12.2019

minimální nadmořská výška: 290 m

maximální nadmořská výška: 350 m

bioregion: Mostecký, Doupovský

fytogeografické členění: Doupovská pahorkatina

výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny - jitrocel přímořský, bělozářka liliovitá, kozinec dánský, kozinec bezlodyžný, třemdava bílá, hrachor panonský, lilie zlatohlavá, modřenec tenkokvětý, koniklec luční, dub pýřitý, Kavyl Ivanův, Kavyl sličný, kavyl tenkolistý, divizna brunátná

živočichové - roháč obecný, ještěrka zelená, strnad luční, otakárek fenyklový, jestřáb lesní, krahujec obecný, pisík obecný, rorýs obecný, výr velký, orel mořský, vlašťovka obecná, krutihlav obecný, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, slavík obecný, konipas luční, lejsek šedý, žluva hajní, koroptev polní, břehule říční, pěnice vlašská, dudek chocholatý, ropucha obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková, užovka podplamatá, bělozubka bělobřichá, veverka obecná

koniklec luční - Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica

třemdava bílá - Dictamnus albus