kategorie: přírodní památka

rozloha: 952,7 ha

rozloha ochranného pásma: 0,9 ha

předmět ochrany: Biotopy acidofilních bučin (L5.4), květnatých bučin (L5.1), suchých acidofilních doubrav (L7.1), suťových lesů (L4), štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) a údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2A), a populace motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného a jejich stanoviště, pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Bezručovo údolí.

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Blatno, Chomutov, Křimov

katastrální území: Bečov, Blatno u Chomutova, Domina, Hrádečná, Chomutov I., Chomutov II, Krásná Lípa u Křimova, Menhartice u Křimova, Suchdol u Křimova

překryv s dalším druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita Bezručovo údolí

datum vyhlášení: 28.12.2013

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1.2014 - 31.12.2023

minimální nadmořská výška: 381 m

maximální nadmořská výška 810 m

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Podkrušnohorská pánev

výskyt zvláště chráněných druhů

rostlin: měsíčnice vytrvalá, koprník štětinolistý

houby: pazoubek zelený

živočichové: mlok skvrnitý, čolek horský, čáp černý, jestřáb lesní, krahujec obecný, krkavec velký, křepelka polní, krutihlav obecný, ořešník kropenatý, rorýs obecný, sluka lesní, holub doupňák, ťuhýk obecný, Vlašťovka obecná, lejsek malý, žluva hajní, ropucha obecná, ještěrka živorodá, ještěrka obecná, slepýš křehký, zmije obecná, veverka obecná, vydra říční, rys ostrovid