Buky nad Kameničkou

kategorie: přírodní rezervace

rozloha: 38,88 ha

rozloha ochranného pásma: 17,34 ha

předmět ochrany: Ochrana přirozeného 200 let starého buko-klenového lesa s významnými druhy bylinného patra. Zachování genofondu původních lesních dřevin.

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Blatno

katastrální území: Bečov

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita Bezručovo údolí

datum vyhlášení: 16.5.1994 Okresním úřadem Chomutov

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1.1993 až 31.12. 2012

minimální nadmořská výška: 680

maximální nadmořská výška: 807

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Krušnohorské podhúří vlastní