kategorie: přírodní památka

rozloha: 12,99 ha

rozloha ochranného pásma: 5,77 ha

předmět ochrany: ochrana roháče obecného (Lucanus cervus)

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Černovice, Spořice

katastrální území: Černovice, Spořice

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita Černovice

datum vyhlášení: 22.2.2012 Krajským úřadem Ústeckého kraje

příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1.2012 do 31.12.2021

minimální nadmořská výška: 356

maximální nadmořská výška: 384

bioregion: Mostecký

fytogeografické členění: Podkrušnohorská pánev