Hradiště u Černovic

kategorie: přírodní památka

rozloha: 4,7 ha

rozloha ochranného pásma: 5,17 ha

předmět ochrany: paleontologická a geologická lokalita na vrchu Hradiště s otisky třetihorního původu v křemencích.

především se jedná o otisky šišek borovic, listy a větvičky různých dřevin.

kategorie IUCN: přírodní památka

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Černovice

katastrální území: Černovice u Chomutova

datum vyhlášení: 17.1. 1986 OKresním národním výborem Chomutov, přehlášeno 11.2. 2000 Okresním úřadem Chomutov

příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1. 2013 do 31.12. 2022

minimální nadmořská výška: 550

maximální nadmořská výška: 594

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Podkrušnohorská pánev

výskyt zvláště chráněných druhů:

živočichové - otakárek fenyklový, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, jestřáb lesní