Jezerka

kategorie: národní přírodní rezervace

rozloha: 130 ha

ochranné pásmo: ze zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny

předmět ochrany: ochrana cenné geobiocenózy - pralesovité porosty - suťové lesy, květnaté bučiny, dubohabřiny obývané kovaříkem fialovým (Limoniscus violaceus).

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov, Litvínov

obec: Vysoká Pec, Horní Jiřetín

katastrální území: Kundratice u Chomutova, Podhúří u Vysoké Pece, Jezeří

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita východní Krušnohoří

datum vyhlášení: 17.4. 1969 Ministerstvem kultury ČSR

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Slavkovský les

plán péče platný od 1.1.2013 do 31.12.2018

minimální nadmořská výška: 400

maximální nadmořská výška: 705

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Krušnohorské podhúří vlastní

výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny: bělozářka liliovitá, dřín obecný, lilie zlatohlavá, koprník štětinolistý, medovník meduňkolistý, měsíčnice vytrvalá, okrotice bílá, oměj vlčí mor

živočichové - kovařík fialový, tesařík alpský, zdobenec zelenavý, zdobenec proměnlivý, mlok skvrnitý, čolek horský, holub doupňák, lejsek malý, slepýš křehký, roháč obecný, mravenec, krajník hnědý, ropucha obecná, výr velký, strakapoud prostřední, jestřáb lesní, žluva hajní

V ochranném pásmu NPR Jezerka roste Žeberská lípa, kterou najdete také na našich stránkách.