Na Loučkách

kategorie: přírodní rezervace

rozloha: 15,2 ha

ochranné pásmo: ze zákona

předmět ochrany: Ochrana typického krušnohorského rašeliniště s význačnou květenou a s kříženci kosodřeviny.

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Výsluní

katastrální území: Výsluní

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita Na Loučkách a ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská

datum vyhlášení: 11.7.1977 Ministerstvo kultury ČSR a přehlášeno 11.6.1992 Ministerstvem životního prostředí

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1. 1998 do 31.12. 2007

minimální nadmořská výška: 780 m

maximální nadmořská výška: 786 m

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Krušné hory