Na loučkách II

kategorie: přírodní památka

rozloha: 662 ha

rozloha ochranného pásma: 28 ha

předmět ochrany: Biotopy sekundárních horských a podhorských vřesovišť (biotop T8.2), podhorských až horských smilkových trávníků (T2.3), tužebníkových lad a vlhkých pcháčových luk (T1.6 a T1.5), horských trojštětových luk (T1.2), degradovaných vrchovišť (R3.4), nevápnitých mechových slatinišť (R2.2), přechodových rašelinišť (R2.3), rašelinných březin (L10.1), rašelinných a podmáčených smrčin (L9.2), pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Na loučkách, a ptáci tetřívek obecný, žluna šedá a jejich biotopy

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov, Kadaň

Obec: Kryštofovy Hamry, Výsluní

katastrální území: Přísečnice, Rusová, Sobětice u Výsluní, Třebíška, Volyně u Výsluní, Výsluní

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita Na Loučkách, ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská

datum vyhlášení: 28.12. 2013 Krajským úřadem Ústeckého kraje

příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1. 2014 - 31.12. 2023

minimální nadmořská výška: 738 m

maximální nadmořská výška: 850 m

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Krušné hory

výskyt zvláště chráněných druhů

živočichové - žluna šedá (Picus canus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), čáp černý (Ciconia nigra), chřástal polní (Crex crex), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), moták pilich (Circus cyaneus), moták pochop (Circus aeruginosus), orlovec říční (Pandion haliaetus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactec), sluka lesní (Scolopax rusticola), strnad luční (Miliaria calandra), sýc rousný (Aegolius funereus), čolek horský (Mesotriton alpestris), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), veverka obecná (Sciurus vulgaris), rak říční (Astacus astacus), batolec duhový (Apatura iris)

rostliny - prha arnika (Arnica montana), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), plavuník Isslerův (Diphasiastrum issleri), kosatec sibiřský (Iris sibirica), vrbina kytkovětá (Lysimachia thyrsiflora), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), zdrojovka potoční (Montia hallii), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), rdest alpský (Potamogeton alpinus), vrba plazivá (Salix repens). 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 plavuň pučivá - ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny