Novodomské rašeliniště

kategorie: národní přírodní rezervace

rozloha: 650,8 ha

předmět ochrany: Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, rašelinných březin a vrchovišť s klečí a přirozená bezlesí tvořená především společenstvy otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků a lučních pramenišť bez tvorby pěnovců

kategorie IUCN: přísná rezervace - vědecká

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Hora sv. Šebestiána, Kalek

katastrální území: Načetín u Kalku, Pohraniční

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita Novodomské rašeliniště

datum vyhlášení: 29.12. 1987 Ministerstvo kultury ČSR

příslušný orgán ochrany přírody: Ministerstvo životního prostředí

plán péče od 1.1. 2014 do 31.12. 2017

minimální nadmořská výška: 778 m

maximální nadmořská výška: 838 m

bioregion: Krušnohorský

fytogeografické členění: Krušné hory

výskyt zvláště chráněných druhů

rostlin: bříza trpasličí (Betula nana), ostřice mokřadní (Carex limosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá (Empetrum nigrum), zdrojovka potoční (Montia hallii), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), prtsnatec Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii), rojovník bahenní (Ledum palustre).

živočichové: žluna šedá (Picus canus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), čáp černý (Ciconia nigra), chřástal polní (Crex crex), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), moták pilich (Circus cyaneus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactec), sluka lesní (Scolopax rusticola), strnad luční (Miliaria calandra), sýc rousný (Aegolius funereus), čolek horský (Mesotriton alpestris), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), veverka obecná (Sciurus vulgaris).