Prameniště Chomutovky

kategorie: přírodní rezervace

rozloha: 1881,8 ha

předmět ochrany: Typická společenstva a druhy vrcholových partií Krušných hor, kterými jsou aktivní vrchoviště, zahrnující otevřená vrchoviště a vrchovištní šlenky; degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy); přechodová rašeliniště a třasoviště, zahrnující nevápnitá mechová slatiniště a přechodová rašeliniště; rašelinný les, zahrnující rašelinné březiny, blatkové bory, rašelinné smrčiny, vrchoviště s klečí; acidofilní smrčiny, zahrnující horské třetinové smrčiny a podmáčené smrčiny, pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Novodomské a Polské rašeliniště a které se nacházejí na území přírodní rezervace; acidofilní bučiny a vzácné druhy rostlin a živočichů, svým výskytem vázané na jmenované biotopy: střevlík lesklý, píďalka klikvová, žluťásek borůvkový, lesklice severská, křižák rašelinný, ostřice mokřadní, bříza trpasličí a tetřívek obecný.

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov, Kadaň

obec: Hora sv. Šebestiána, Kalek, Kryštofovy Hamry, Výsluní

datum vyhlášení: 4.7. 2012 Krajským úřadem Ústeckého kraje

příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče:

minimální nadmořská výška: 705

maximální nadmořská výška: 911

bioregion: Krušnohorský

Fytogeografické členění: Krušné hory

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny