Slanisko u Škrle

kategorie: přírodní památka

rozloha: 3,4 ha

ochranné pásmo: 13,6 ha

předmět ochrany: Zachování význačné halofytní lokality s druhově bohatým výskytem slanobytných a xerotermních druhů a ochrana populací kriticky ohrožených druhů rostlin.

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Bílence

katastrální území: Škrle

datum vyhlášení: 12.6. 2002 Okresním úřadem Chomutov

minimální nadmořská výška: 250

maximální nadmořská výška: 265

bioregion: Mostecký

fytogeografické členění: Žatecké Poohří

výskyt zvláště chráněných druhů

rostlin: kuřinka solná (Spergularia salina), jitrocel přímořský (Plantago maritima), prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum)

jitrocel přímořský (Plantago maritima) - kriticky ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny