Střezovská rokle

kategorie: přírodní památka

rozloha: 16,8 ha

předmět ochrany: Strž, vytvořená silou erozivní činností vody v píscích, jílech a tufech.

kategorie IUCN: přírodní památka

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Březno

katastrální území: Březno u Chomutova

datum vyhlášení: 15.6. 1966 Okresním národním výborem v Chomutově

příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

platný plán péče: od 1.1. 2015 do 31.12. 2024

minimální nadmořská výška: 272

maximální nadmořská výška: 315

bioregion: Mostecký

fytogeografické členění: Žatecké Poohří

výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny: kozinec dánský (Astragalus danicus), hvězdnice zlatovlásek (Aster lynosiris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hadí mord šedý (Scorzonera cana), růže galská (Rosa gallica)

živočichové: ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), ropucha obecná (Bufo bufo), sova pálená (Tyto alba), sýček obecný (Athene noctua), ťuhýk obecný (Lanius collurio), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), strnad luční (Miliaria calandra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis).

hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) - ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

kozinec dánský (Astragalus danicus) - ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny