Údlické doubí

kategorie: přírodní památka

rozloha: 43,8 ha

předmět ochrany: ochrana roháče obecného a jeho biotopu

kategorie IUCN: řízená rezervace

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Chomutov

obec: Údlice

katastrální území: Údlice

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita Údlické doubí

datum vyhlášení: 22.2.2012 Krajským úřadem Ústeckého kraje

plán péče zatím nezpracován

minimální nadmořská výška: 316

maximální nadmořská výška: 367

bioregion: Mostecký

fytogeografické členění: Žatecké Poohří

Výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny: lilie zlatohlávek, ochranářsky zajímavé druhy rostlin: černýš hřebenitý, locika dubová, srpice barvířská

živočichové: roháč obecný, ochranářsky zajímavé druhy: kousavec páskovaný, krajník hnědý, tesařík pilona