kategorie: významný krajinný prvek, lokalita je v návrhu na přírodní památku

rozloha: 1,5 ha

předmět ochrany: Ochrana ekosystému louky s hojným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy

kraj: Ústecký

okres: Louny

obec s rozšířenou působností: Podbořansko

obec: Kryry

katastrální území: Kryry

překryv s dalšími druhy územní ochrany: žádné

datum vyhlášení: v návrhu

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Městský úřad Podbořany

minimální nadmořská výška: 370 m

maximální nadmořská výška: 393 m

bioregion: Doupovský

fytogeografické členění: Doupovská pahorkatina

výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny - vstavač nachový (Orchis purpurea)

- na lokalitě se nachází přibližně 200 jedinců tohoto druhu. Na lokalitě se dále nachází 

Kryrská vstavačová louka jak napovídá název, se nachází nedaleko od obce Kryry na Podbořansku. Na stráni vedené jako lesní kultura roste vstavač nachový. Lokalita je ohrožená především intenzivně rozšířeným trnovníkem akátem (Robinia pseudoaccacia), který stejně jako ostatní nepůvodní dřeviny, vytlačuje naše původní druhy rostlin ze svého okolí. Trnovník akát vypouští do svého okolí dusíkaté látky, které obohacují půdu a mění pH půdy. Vstavač nachový na zvýšený obsah dusíkatých látek reaguje úhynem a je na lokalitě nahrazen méně náročnými druhy, které se lépe přizpůsobují na změny v prostředí. Vstavač nachový roste na malé ploše kde rostou duby letní (Quercus robur).