kategorie: významný krajinný prvek, lokalita je v návrhu na národní přírodní památku

rozloha: 1,0 ha

předmět ochrany: Ochrana ekosystému louky s hojným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Kadaň

obec: Kadaň

katastrální území: Úhošťany

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita, ptačí oblast: Doupovské hory

datum vyhlášení: 20.05. 1998 Okresní úřad Chomutov

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Městský úřad Kadaň

minimální nadmořská výška: 465 m

maximální nadmořská výška: 475 m

bioregion: Doupovský

fytogeografické členění: Doupovská pahorkatina

výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny - vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa)

(Orchis mascula subsp. speciosa) - na lokalitě se nachází přibližně 1.000 jedinců tohoto druhu. Na lokalitě se dále nachází lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Na konci roku 2009 byl proveden první managementový zásah na lokalitě v podobě výřezu křovin a odstranění některých mladých stromů. Na jaře příštího roku bylo na lokalitě zjištěno 180 jedinců tohoto druhu. Od tohoto zásahu a na základě další práce na zlepšení podmínek pro tento silně ohrožený druh se počet jedinců zvýšil na aktuálních 1.000 jedinců.