kategorie: významný krajinný prvek

rozloha: 1,6 ha

předmět ochrany: Ochrana ekosystému podmáčené louky s hojným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Kadaň

obec: Měděnec

katastrální území: Horní Halže

datum vyhlášení: 03.01.2000 Okresní úřad Chomutov

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Městský úřad Vejprty

minimální nadmořská výška: 865 m

maximální nadmořská výška: 875 m

bioregion: Krušné hory

fytogeografické členění: Krušné hory

výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny - prstnatec májový (Dactylorhiza majalis

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - na lokalitě se nachází přibližně 3.000 jedinců tohoto druhu