kategorie: přírodní památka

rozloha: 1,1048 ha

rozloha ochranného pásma: 0,78 ha

předmět ochrany: Ochrana ekosystému podmáčené louky s hojným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy

kraj: Ústecký

okres: Chomutov

obec s rozšířenou působností: Kadaň

obec: Perštejn

katastrální území: Černýš

překryv s dalšími druhy územní ochrany: evropsky významná lokalita, ptačí oblast: Doupovské hory

datum vyhlášení: 01.12.1989 Okresním národním výborem Chomutov, přehlášeno 03.01.2000 Okresní úřad Chomutov

příslušný orgán ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad Ústeckého kraje

plán péče platný od 1.1.2012 - 31.12.2019

minimální nadmořská výška: 315 m

maximální nadmořská výška: 325 m

bioregion: Doupovský

fytogeografické členění: Doupovská pahorkatina

výskyt zvláště chráněných druhů:

rostliny - prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín evropský (Trollius europaeus)

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - na lokalitě se nachází přibližně 2.500 jedinců tohoto druhu

kosatec sibiřský (Iris sibirica) - na tabuli u lokality se dozvíte že druh na této lokalitě vyhynul, ale v posledních letech se na lokalitě vyskytují 2 - 3 jedinci